Quraan

Xafsa Can Caasim

# Surah Dhageyso
1 Surah Al-Fatihah Dhagayso
2 Surah Al-Baqarah Dhagayso
3 Surah Aali-Cimraan Dhagayso
4 Surah An-Nisaa' Dhagayso
5 Surah Al-Maa'idah Dhagayso
6 Surah Al-Ancaam Dhagayso
7 Surah Al-Acraaf Dhagayso
8 Surah Al-Anfaal Dhagayso
9 Surah At-Towbah Dhagayso
10 Surah Yuunus Dhagayso
11 Surah Huud Dhagayso
12 Surah yuusuf Dhagayso
13 Surah Al-Racd Dhagayso
14 Surah Ibraahiim Dhagayso
15 Surah Al-Xijr Dhagayso
16 Surah Al-Naxl Dhagayso
17 Surah Al-Israa' Dhagayso
18 Surah Al-Kahf Dhagayso
19 Surah Maryam Dhagayso
20 Surah Dhaahaa Dhagayso
21 Surah Al-Anbiyaa' Dhagayso
22 Surah Al-Xajj Dhagayso
23 Surah Al-Mu'minuun Dhagayso
24 Surah An-Nuur Dhagayso
25 Surah Al-Furqaan Dhagayso
26 Surah Ash-Shucaraa' Dhagayso
27 Surah Al-Naml Dhagayso
28 Surah Al-Cankabuut Dhagayso
29 Surah Ar-Ruum Dhagayso
30 Surah Luqmaan Dhagayso
31 Surah As-Sajdah Dhagayso
32 Surah Faadhir Dhagayso
33 Surah As-Saaffaat Dhagayso
34 Surah Saad Dhagayso
35 Surah Ghaafir Dhagayso
36 Surah Fussilat Dhagayso
37 Surah Az-Zukhruf Dhagayso
38 Surah Al-Jaathiyah Dhagayso
39 Surah Muxammad Dhagayso
40 Surah Al-Fatx Dhagayso
41 Surah Qaaf Dhagayso
42 Surah Ad-Daariyaat Dhagayso
43 Surah Adh-Dhuur Dhagayso
44 Surah An-Najm Dhagayso
45 Surah Al-Qamar Dhagayso
46 Surah Ar-Raxmaan Dhagayso
47 Surah Al-Waaqicah Dhagayso
48 Surah Al-Xadiid Dhagayso
49 Surah Al-Mujaadalah Dhagayso
50 Surah Al-Xashr Dhagayso
51 Surah Al-Mumtaxinah Dhagayso
52 Surah As-Saff Dhagayso
53 Surah Al-Jumucah Dhagayso
54 Surah Al-Munaafiquun Dhagayso
55 Surah At-Taghaabun Dhagayso
56 Surah Adh-Dhalaaq Dhagayso
57 Surah At-Taxriim Dhagayso
58 Surah Al-Mulk Dhagayso
59 Surah Al-Qalam Dhagayso
60 Surah Al-Xaaqqah Dhagayso
61 Surah Al-Macaarij Dhagayso
62 Surah Nuux Dhagayso
63 Surah Al-Jinn Dhagayso
64 Surah Al-Muzzammil Dhagayso
65 Surah Al-Muddaththir Dhagayso
66 Surah Al-Qiyaamah Dhagayso
67 Surah Al-Insaan Dhagayso
68 Surah Al-Mursalaat Dhagayso
69 Surah An-Naba' Dhagayso
70 Surah An-Naazicaat Dhagayso
71 Surah Cabasa Dhagayso
72 Surah At-Takwiir Dhagayso
73 Surah Al-Infidhaar Dhagayso
74 Surah Al-Mudhaffifiin Dhagayso
75 Surah Al-Inshiqaaq Dhagayso
76 Surah Al-Buruuj Dhagayso
77 Surah Adh-Dhaariq Dhagayso
78 Surah Al-Aclaa Dhagayso
79 Surah Al-Ghaashiyah Dhagayso
80 Surah Al-Fajr Dhagayso
81 Surah Al-Balad Dhagayso
82 Surah Ash-Shams Dhagayso
83 Surah Al-Layl Dhagayso
84 Surah Ad-Duxaa Dhagayso
85 Surah Ash-Sharx Dhagayso
86 Surah At-Tiin Dhagayso
87 Surah Al-Calaq Dhagayso
88 Surah Al-Qadr Dhagayso
89 Surah Al-Bayyinah Dhagayso
90 Surah Az-Zalzalah Dhagayso
91 Surah Al-Caadiyaat Dhagayso
92 Surah Al-Qaaricah Dhagayso
93 Surah Al-Takaathur Dhagayso
94 Surah Al-Casr Dhagayso
95 Surah Al-Humazah Dhagayso
96 Surah Al-Fiil Dhagayso
97 Surah Quraysh Dhagayso
98 Surah Al-Maacuun Dhagayso
99 Surah Al-Kawthar Dhagayso
100 Surah Al-Kaafiruun Dhagayso
101 Surah An-Nasr Dhagayso
102 Surah Al-Masad Dhagayso
103 Surah Al-Ikhlaas Dhagayso
104 Surah Al-Falaq Dhagayso
105 Surah An-Naas Dhagayso

Quraan