Quraan

Xafsa Can Caasim

# Surah Dhageyso
1 Surah Al-Fatihah Dhagayso
2 Surah Al-Baqarah Dhagayso
3 Surah Aali-Cimraan Dhagayso
4 Surah An-Nisaa' Dhagayso
5 Surah Al-Maa'idah Dhagayso
6 Surah Al-Ancaam Dhagayso
7 Surah Al-Acraaf Dhagayso
8 Surah Al-Anfaal Dhagayso
9 Surah At-Towbah Dhagayso
10 Surah Yuunus Dhagayso
11 Surah Huud Dhagayso
12 Surah yuusuf Dhagayso
13 Surah Al-Racd Dhagayso
14 Surah Ibraahiim Dhagayso
15 Surah Al-Xijr Dhagayso
16 Surah Al-Naxl Dhagayso
17 Surah Al-Israa' Dhagayso
18 Surah Al-Kahf Dhagayso
19 Surah Maryam Dhagayso
20 Surah Dhaahaa Dhagayso
21 Surah Al-Anbiyaa' Dhagayso
22 Surah Al-Xajj Dhagayso
23 Surah Al-Mu'minuun Dhagayso
24 Surah An-Nuur Dhagayso
25 Surah Al-Furqaan Dhagayso
26 Surah Ash-Shucaraa' Dhagayso
27 Surah Al-Qasas Dhagayso
28 Surah Al-Cankabuut Dhagayso
29 Surah Ar-Ruum Dhagayso
30 Surah Luqmaan Dhagayso
31 Surah As-Sajdah Dhagayso
32 Surah Al-Axzaab Dhagayso
33 Surah Saba' Dhagayso
34 Surah Faadhir Dhagayso
35 Surah Yaasiin Dhagayso
36 Surah As-Saaffaat Dhagayso
37 Surah Saad Dhagayso
38 Surah Al-Zumar Dhagayso
39 Surah Ghaafir Dhagayso
40 Surah Fussilat Dhagayso
41 Surah Ash-Shuuraa Dhagayso
42 Surah Az-Zukhruf Dhagayso
43 Surah Ad-Dukhaan Dhagayso
44 Surah Al-Jaathiyah Dhagayso
45 Surah Al-Axqaaf Dhagayso
46 Surah Muxammad Dhagayso
47 Surah Al-Fatx Dhagayso
48 Surah Al-Xujjuraat Dhagayso
49 Surah Qaaf Dhagayso
50 Surah Ad-Daariyaat Dhagayso
51 Surah Adh-Dhuur Dhagayso
52 Surah An-Najm Dhagayso
53 Surah Al-Qamar Dhagayso
54 Surah Ar-Raxmaan Dhagayso
55 Surah Al-Waaqicah Dhagayso
56 Surah Al-Xadiid Dhagayso
57 Surah Al-Mujaadalah Dhagayso
58 Surah Al-Xashr Dhagayso
59 Surah Al-Mumtaxinah Dhagayso
60 Surah As-Saff Dhagayso
61 Surah Al-Jumucah Dhagayso
62 Surah Al-Munaafiquun Dhagayso
63 Surah At-Taghaabun Dhagayso
64 Surah Adh-Dhalaaq Dhagayso
65 Surah At-Taxriim Dhagayso
66 Surah Al-Mulk Dhagayso
67 Surah Al-Qalam Dhagayso
68 Surah Al-Xaaqqah Dhagayso
69 Surah Al-Macaarij Dhagayso
70 Surah Nuux Dhagayso
71 Surah Al-Jinn Dhagayso
72 Surah Al-Muzzammil Dhagayso
73 Surah Al-Muddaththir Dhagayso
74 Surah Al-Qiyaamah Dhagayso
75 Surah Al-Insaan Dhagayso
76 Surah Al-Mursalaat Dhagayso
77 Surah An-Naba' Dhagayso
78 Surah An-Naazicaat Dhagayso
79 Surah Cabasa Dhagayso
80 Surah At-Takwiir Dhagayso
81 Surah Al-Infidhaar Dhagayso
82 Surah Al-Mudhaffifiin Dhagayso
83 Surah Al-Inshiqaaq Dhagayso
84 Surah Al-Buruuj Dhagayso
85 Surah Adh-Dhaariq Dhagayso
86 Surah Al-Aclaa Dhagayso
87 Surah Al-Ghaashiyah Dhagayso
88 Surah Al-Fajr Dhagayso
89 Surah Al-Balad Dhagayso
90 Surah Ash-Shams Dhagayso
91 Surah Al-Layl Dhagayso
92 Surah Ad-Duxaa Dhagayso
93 Surah Ash-Sharx Dhagayso
94 Surah At-Tiin Dhagayso
95 Surah Al-Calaq Dhagayso
96 Surah Al-Qadr Dhagayso
97 Surah Al-Bayyinah Dhagayso
98 Surah Az-Zalzalah Dhagayso
99 Surah Al-Caadiyaat Dhagayso
100 Surah Al-Qaaricah Dhagayso
101 Surah Al-Takaathur Dhagayso
102 Surah Al-Casr Dhagayso
103 Surah Al-Humazah Dhagayso
104 Surah Al-Fiil Dhagayso
105 Surah Quraysh Dhagayso
106 Surah Al-Maacuun Dhagayso
107 Surah Al-Kawthar Dhagayso
108 Surah Al-Kaafiruun Dhagayso
109 Surah An-Nasr Dhagayso
110 Surah Al-Masad Dhagayso
111 Surah Al-Ikhlaas Dhagayso
112 Surah Al-Falaq Dhagayso
113 Surah An-Naas Dhagayso

Quraan